PEOPLE AND PLACES: SOCIAL AND PHYSICAL ASPECTS OF LIFE EXPERIENCED BY PERSONS WITH DISABILITY AFTER THEIR RELOCATION TO COMMUNITY / ŽMONĖS IR VIETOS: ASMENŲ, TURINČIŲ NEGALIĄ, GYVENIMO PERSIKĖLUS Į BENDRUOMENĘ SOCIALINIAI IR FIZINIAI ASPEKTAI

Main Article Content

Violeta Gevorgianienė, Eglė Šumskienė, Jurga Mataitytė-Diržienė, Rasa Genienė

Abstract


The article discusses the issues related to the integration of people with intellectual disabilities and mental disorders in the community after they have relocated to a community group home. The ecological mapping approach reveals and compares aspects of the physical and social participation of people with disabilities and other community members.


 


Straipsnyje aptariami sutrikusio intelekto ir sutrikusios psichikos asmenų, jiems persikėlus į grupinio gyvenimo namus, integracijos bendruomenėje klausimai. Taikant ekologinio žemėlapio metodą atskleidžiami ir palyginami asmenų, turinčių negalią, ir kitų bendruomenės narių fizinio bei socialinio dalyvavimo aspektai.


Keywords:


deinstitucionalizacija, ekologinis žemėlapis, socialinė erdvė, grupinio gyvenimo namai

Article Details

Section
Articles