VARIANTS OF INWARD DISORDER PATTERN AMONG ADOLESCENTS WITH DIFFERENT DYSONTOGENESIS / SKIRTINGOS DIZONTOGENEZĖS PAAUGLIŲ VIDINIO SUTRIKIMO VAIZDINIO VARIANTAI

Main Article Content

Tatiana Adeeva, Inna Tikhonova, Svetlana Khazova, Ulyana Sevastyanova, Natalia Shipova

AbstractAdolescence is one of the key stages of personality development. That of adolescents with disabilities follows a non-disabled pattern. However, the process is affected by dysontogenesis, which is considered a factor that significantly affects personality development. Inward disorder pattern (IDP) is considered a complex integrative construct; a system of one’s sensations, knowledge, emotional experiences, motivation shifts caused by a disorder.


IDP is considered a component of I-concept, a factor affecting its development and crucial for an individual’s functioning. Aim of the research: to identify the IDP variants of adolescents with disabilities. The sample consisted of 109 adolescents with disabilities. Their average age is 14. 


High indices on one or several IDP components serve to distinguish the IDP variants among adolescents. Each IDP variant is marked by respondents’ specific personal traits and I-concept features. The analysis of the ratio reveals an individual’s general behavioral pattern and attitude to their disorder. We introduce four IDP variants in the adolescent group for the moment: cognitive-emotional (tense), sensitive-cognitive (sensitive-autistic), sensitive-emotional (anxious-hypochondriac), and balanced.


 


Paauglystė yra vienas pagrindinių asmenybės raidos etapų. Paauglių, turinčių negalią, paauglystės modelis yra toks pat, kaip ir paauglių, neturinčių negalios. Tačiau šį procesą veikia dizontogenezė, kuri laikoma faktoriumi, turinčiu didelę įtaką asmenybės raidai. Vidinis sutrikimo vaizdinys (VSV) yra laikomas sudėtingu integraciniu konstruktu; asmens pojūčių, žinojimo, emocinių patirčių, sutrikimo sukeltų motyvacijos pokyčių sistema.


VSV yra laikomas „Aš“ sampratos komponentu, veiksniu, turinčiu įtakos jos raidai ir lemiančiu asmens funkcionavimą. Tyrimo tikslas – nustatyti paauglių, turinčių negalią, VSV variantus. Imtį sudarė 109 paaugliai. Jų amžiaus vidurkis yra 14 metų.


Aukšti vieno ar kelių VSV komponentų indeksai padeda išskirti paauglių VSV variantus. Kiekvienam variantui būdingi konkretūs respondentų asmeniniai bruožai ir „Aš“ sampratos ypatybės. Santykio analizė atskleidžia bendrą individo elgesio modelį ir požiūrį į savo sutrikimą. Šiuo metu paauglių grupėje išskiriame keturis variantus: kognityvinį-emocinį (įtemptą), jutiminį-kognityvinį (jutiminį-autistinį), jutiminį-emocinį (nerimastingą-hipochondrinį) ir subalansuotą


Keywords:


inward disorder pattern, visual impairment, speech disorders, hearing impairment, mental development disorder, self-concept, adolescents.

Article Details

Section
Articles